KUPOPRODAJNI UGOVOR ZA AUTO

TEHNIČKI PREGLED MATKO VRŠI IZRADU KUPOPRODAJNIH UGOVORA I UGOVORA O POKLONU VOZILA. CENA USLUGE JE 500 DIN. PORED TOGA USLUŽNO VRŠIMO PLAĆANJE POREZA I ODJAVU TABLICA.

Kupovina automobila nije naivna stvar i zato treba obavezno prilikom kupovine napraviti ugovor o kupoprodaji automobila odnosno kupoprodajni ugovor . Prema novim propisima, važeći je samo ugovor koji je uredno popunjen od strane obe stranke, potpisan i overen od strane nadležnih organa.

Prilikom popunjavanja ugovora važno je obratiti pažnju da li je prodavac vlasnik vozila ili osoba koja ima overeno ovlašćenje da vozilo može prodati i preneti na kupca.

Podaci o vlasniku vozila moraju biti identični sa podacima iz lične karte i saobraćajne dozvole, u slučaju da vozilo prodaje lice koje je ovlašćeno da može prodati i preneti vozilo, onda sam ugovor mora sadržati i podatke te osobe koja po osnovu ovlašćenja prodaje vozilo u ime vlasnika.
 
Sledeći korak je overa ugovora i tom prilikom kupac i prodavac dokazuju svoj identitet važećim ličnim kartama i nakon provere pristupa se potpisivanju ugovora i samoj overi.

Prenos vlasništva vozila putem Ugovora o poklonu

Prednosti i nedostaci (za i protiv)

Sve je češća pojava da se pravni posao prenosa vlasništva vozila umesto preko klasičnog kupoprodajnog ugovora realizuje kroz Ugovor o poklonu, iako se suštinski desila kupoprodaja, a ne poklon.

Ovu pojavu prouzrokovala je „tromost“ pojedinih filijala Poreske uprave, a problem je naročito izražen u Beogradu gde se u gotovo svim opštinskim filijalama na dobijanje Potvrde o plaćenom porezu čeka 7 – 10 dana, a ponekad i po dve nedelje, što je stvorilo ideju da se radi Ugovor o poklonu, jer se u tom slučaju porez plaća prema prebivalištu poklonoprimca (čitaj kupca), i obično se manje čeka. Potrebno je istaći da je ovo jedina prednost rešavanja prenosa vlasništva vozila na ovaj način. I dalje se registarske tablice moraju vratiti i vozilo odjaviti u MUP-u u mestu prebivališta vlasnika vozila, dakle tu nema nekakvih promena niti olakšica.

Istaći ćemo takođe loše strane prenosa vlasništva vozila putem Ugovora o poklonu, kao i činjenicu da su se u praksi već pojavili prvi problemi, i to pretežno po nove vlasnike koji su na ovaj način uradili tzv. „prepis“ vozila.

  • Ugovor o poklonu je zapravo „lažan“, fingiran pravni posao za nešto što se nije dogodilo sa imovinom koju jedno lice otuđuje a drugo kupuje.
  • Ukoliko se kasnije ustanovi da je reč o kradenom vozilu, kupac je u ovom slučaju poklonoprimac i on je suštinski potpisivanjem i overom Ugovora o poklonu defakto priznaoda mu je predmetno vozilo poklonjeno i nijedan sud mu neće priznati naknadu štete;
  • Problemi pravne prirode naročito nastaju kada iz bilo kog razloga u nekom postupku treba dokazivati vrednost imovine, odnosno da je vozilo kupljeno i kada i koliko je plaćeno (razne sudske parnice, brakorazvodni postupci i slično);
  • Poznat je skorašnji slučaj gde je Poreska uprava koja je utvrđivala prihode jednog "krupnijeg" poreskog obveznika koji je na ovaj način preneo vlasništvo vozila, okarakterisala ovaj prenos kao utaju prihoda i pozvala poklonoprimca (čitaj kupca) da dâ izjavu da li je vozilo platio ili mu je poklonjeno. Drugim rečima, kupac koji je pošteno platio svoje vozilo ovde je označen kao saučesnik u jednoj nezakonitoj radnji;
  • U većim gradovima i urbanim sredinama, gde se kupac i prodavac vide kada završe kupoprodaju i možda nikada više, i gde se drži do značaja ugovora kao dokumenta o kupoprodaji vozila, teško ćete ubediti nekoga da potpiše da Vam je nešto poklonio, zapravo biće mu nejasno i probudiće podozrivost i nepoverenje prema onom ko insistira na Ugovoru o poklonu;
  • Poreska stopa oporezivanja je ista (2,5%) i kod Ugovora o poklonu i kod Ugovora o kupoprodaji vozila, i primenjuje se s obzirom na katalošku osnovicu vrednosti vozila;
  • Pitanje je dana kada će Poreska uprava, koja je sigurno već uočila veliki broj Ugovora o poklonu, promenom regulative sprečiti ovu praksu i prestati da priznaje fiktivne pravne radnje koje se suštinski nisu dogodile.

 Preporuka našeg sajta je da zbog navedenih razloga i pravne sigurnosti Vaše imovine izbegavate sklapanje Ugovora o poklonu prilikom prenosa vlasništva Vašeg vozila osim ako je vozilo zaista poklonjeno.

OVERA KUPOPRODAJNOG UGOVORA KOD NOTARA

overa ugovora kod notara

Od 1. marta 2015. u Srbiji zvanično je postala aktivna funkcija javni beležnik. Ova osoba, koja se još naziva i notar, ima zadatak da zameni opštinske i sudske šaletere po kojima su se do sada overavala dokumenta.

Jedan od poslova javnog beležnika jeste i overa kupoprodajnih ugovora za polovne automobile. Od sada će se ova overa obavljati isključivo kod javnih beležnika (notara) od 01.03.2017.

Cena overe kupoprodajnog ugovora iznosi 360 din po potpisu.

NAPOMENA: KADA OVERITE UGOVOR MORATE PLATITI POREZ U ROKU OD 30 DANA! Inače plaćate kaznu!! 

Radno vreme javnih beležnika regulisano je posebnim Pravilnikom i ono je od 9 do 17 časova radnim danima a po potrebi može biti i duže. Spisak ovlašćenih javnih beležnika možete naći na sajtu www.beleznik.org

Na području Kragujevca ove poslove obavljaće četiri javna beležnika i to: Dragan Radomirović – kancelarija u ulici Nikole Pašića broj 7, Milica Vuletić – kancelarija u ulici 27. marta broj 19, Svetlana Erić – kancelarija u ulici Kralja Petra I broj 21 i Aleksandra Stevanović – kancelarija u ulici Milutina Markovića broj 48. Pročitajte ovaj koristan tekst na našem blogu:


Oprez pri prodaji automobila, odmah overite kupoprodajni ugovor