Osiguranje od autoodgovornosti

Osiguranje od AUTOODGOVORNOSTI je zakonski obavezno osiguranje koje se zaključuje prilikom registracije motornih vozila.

Osiguranje od AUTOODGOVORNOSTI predstavlja vrstu obaveznog osiguranja kojom se vlasnik, ovlašćeni korisnik, suvlasnik i drugi imalac motornog vozila osigurava od odgovornosti za štetu koju, upotrebom motornog vozila, pričini trećim licima.

Polisom osiguranja od autoodgovornosti nije pokrivena šteta na sopstvenom vozilu. Ovakve štete pokriva KASKO osiguranje.

Ukoliko pretrpite materijalnu i/ili nematerijalnu štetu od motornog vozila (putničko i teretno vozilo, autobus, trolejbus, tramvaj, priključno vozilo, motocikl itd.), imate pravo na naknadu štete od društva za osiguranje kod koga je to vozilo bilo osigurano.

 ŠTA ZNAČI BONUS-MALUS ?

BONUS-MALUS sistem predstavlja utvrđivanje visine premije osiguranja od autoodgovornosti određenog vozila primenom odgovarajućeg premijskog stepena, u zavisnosti od toga da li je osiguranik u definisanom prethodnom periodu imao prijavljenu štetu po osnovu osiguranja za to vozilo, a za koju je on odgovoran.

BONUS predstavlja umanjenje osnovne premije osiguranja od AO, ukoliko u periodu osiguranja od najmanje jedne godine nije bilo šteta.

MALUS predstavlja uvećanje osnovne premije ukoliko je bilo prijavljenih šteta u prethodnom posmatranom periodu. Na ovaj način osiguranik koji u prethodnom periodu nije imao štete, prilikom zaključenja osiguranja može očekivati umanjenje premije osiguranja, odnosno osiguranik koji je u prethodnom periodu imao štete može očekivati uvećanje premije osiguranja.

Pravo na premiju odgovarajućeg premijskog stepena bonus-malus sistema odnosi se samo na vlasnika vozila. Promenom vozila ne gubi se stečeno pravo na bonus ili malus, jer se ono vezuje za vlasnika.

ZELENI KARTON

Zeleni karton,kao potvrda o osiguranju od autoodgovornosti, obavezan  je dokument za vozila kojima se ulazi na teritoriju neke od sledećih zemalja:

Rusija, Belorusija, Ukrajina, Moldavija, Turska, Izrael, Iran, Makedonija, Albanija, BiH, Tunis, Maroko.

ZELENI KARTON takođe nije potreban vozačima iz Srbije prilikom ulaska u Crnu Goru, koja sa Srbijom ima potpisan poseban bilateralni sporazum.

Za vozila iz Republike Srbije od 01.01.2012. godine, prilikom ulaska na teritoriju neke od zemalja potpisnica Multilateralnog sporazuma, kao dokaz o postojanju osiguranja od autoodgovornosti dovoljna je registarska oznaka, odnosno registraciona nalepnica koja se dobija prilikom registracije vozila.

Zemlje potpisnice Sporazuma (MA) su: Austrija, Bugarska, Belgija, Češka Republika, Kipar, Nemačka, Danska, Španija, Estonija, Francuska, Finska, Ujedinjeno Kraljevstvo Velike Britanije i Severne Irske (Kanalska ostrva i ostrvo Man), Grčka, Mađarska, Italija, Irska, Luksemburg, Litvanija, Letonija, Malta, Holandija, Portugalija, Poljska, Rumunija, Švedska, Slovačka, Slovenija, Hrvatska, Švajcarska (Lihtenštajn), Andora, Norveška i Island.

 Vodite računa da ne izgubite prava iz polise AUTOODGOVORNOSTI

  •      koristite motorno vozilo u skladu sa njegovom namenom
  •      upravljajte samo motornim vozilom za koje posedujete vozačku dozvolu odgovarajuće kategorije
  •      ne sedajte za upravljač motornog vozila ako vam je oduzeta vozačka dozvola, ili vam je izrečena zaštitna mera zabrane upravljanja motornim vozilom
  •      ne upravljajte motornim vozilom pod uticajem alkohola ili drugih opojnih sredstava
  •      ne zaboravite da svaku namerno prouzrokovanu štetu snosite sami
  •      ne upravljajte motornim vozilom koje je tehnički neispravno
  •      ne napuštajte mesto događaja posle saobraćajne nezgode ukoliko niste dali svoje lične i podatke o osiguranju

EVROPSKI IZVEŠTAJ 

Čemu služi EVROPSKI IZVEŠTAJ o saobraćajnoj nezgodi?

Svi vozači motornih vozila, pored polise autoodgovornosti, dužni su da u vozilu imaju primerak Evropskog izveštaja o saobraćajnoj nezgodi i da ga pokažu na zahtev ovlašćenog službenog lica.

EVROPSKI IZVEŠTAJ o saobraćajnoj nezgodi je standardan obrazac koji se koristi u celoj Evropi i validan je umesto policijskog izveštaja u slučaju manjih materijalnih šteta u saobraćajnim nezgodama gde nema povređenih lica, a gde su se učesnici saglasili o odgovornosti za nastanak nezgode.